สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลงานครูเอมอรรายงานการใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์2 รหัสวิชา ค21102
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  จังหวัดระนอง

 

 

 

 

 

 

 

นางเอมอร  หนูแจ่ม
ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

 

 

 


โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  จังหวัดระนอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

 ----------------------------------------------------------

 

เรื่อง                      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์2 รหัสวิชา ค21102
                              เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
                                        สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  จังหวัดระนอง
ผู้รายงาน               นางเอมอร  หนูแจ่ม  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สังกัด                     โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  จังหวัดระนอง
                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์2 รหัสวิชา ค21102 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์2 รหัสวิชา ค21102 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์2 รหัสวิชา ค21102 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์2 รหัสวิชา
ค21102 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1  โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์2
รหัสวิชา ค21102 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
จำนวน 2 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนทั้งหมด 88 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sample) เฉพาะห้องเรียนที่ผู้รายงานเป็นผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์2 รหัสวิชา ค21102 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 82.73 / 82.20  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์2 รหัสวิชา ค21102 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการตรวจ และประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์2 รหัสวิชา ค21102 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ จำนวน 30 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8001
และแบบทดสอบย่อย จำนวน 5 ฉบับ ๆ ละ 10 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8017 ถึง 0.8152 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์2
รหัสวิชา ค21102 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.905 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่าที (t-test)    

                   สรุปผลได้ ดังนี้

                         1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์2 รหัสวิชา ค21102 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้นทดลองภาคสนาม
กับนักเรียนจำนวน 44 คน มีประสิทธิภาพ  82.73 / 82.20  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80 / 80 และเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย

                         2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์2
รหัสวิชา ค21102 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6181 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย ที่กำหนดดัชนีประสิทธิผล
ไว้ที่ร้อยละ 50                                                                                                                                    
                         3. ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อน เรียนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์2 รหัสวิชา ค21102 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 56.552**) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย

                         4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์2 รหัสวิชา ค21102 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย

 

view