สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์

คุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์


1. เป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง ขยันหมั่นเพียร อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ

2. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนในสถานภาพที่เป็นนักเรียน เป็นสมาชิกในครองครัวเป็นพลเมืองของประเทศ และเป็นพลโลก
3. เป็นผู้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. เป็นผู้มีความสามารถในการคิด การทำงาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
5. เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการในระดับที่สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการหาความรู้และศึกษาต่อในระดับอุคมศึกษา หรือการศึกษาชั้นสูงต่อไป
6. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจ และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุขรวมทั้งร่วมมือกับโรงเรียนและชุมชนในการดูแลอนามัยของส่วนรวม
7. เป็นผู้มีสำนึกที่ดีปลอดจากสิ่งเสพย์ติดและโรคเอดส์
8. เป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
9. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีพื้นฐาน และนำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
10. เป็นผู้มีความสุนทรียภาพ ซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดไป
11. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความยั่งยืนตลอดไป
12. เป็นผู้มีความศรัทธา และเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของระบอบประชาธิปไตย สามารถนำขบวนการประชาธิปไตยไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ


view