สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลงานวิจัย นางศศิธร สังขอินทร์

ผลงานวิจัย นางศศิธร สังขอินทร์

งานวิจัย

เรื่อง 

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23102

เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

โดย

นางศศิธร สังขอินทร์

 ตำแหน่ง  ครู. วิทยฐานะ. ชำนาญการ

วิชาเอก. ค.บ. คณิตศาสตร์.

วุฒิการศึกษาสูงสุด. ปริญญาตรี.

โรงเรียน/กลุ่มงาน. พิชัยรัตนาคาร.


Tags :

view