สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลงาน นางนิตยาพร เตี้ยวสกุล

ผลงาน นางนิตยาพร เตี้ยวสกุล

ชื่อผลงาน             :               รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย

                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

จัดทำ                   :               นางนิตยาพร เตี้ยวสกุล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 

หน่วยงาน             :               โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

ปีการศึกษา            :               2558

บทคัดย่อ

                   การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  จำนวน 44 คน  ผ่านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย  ระยะเวลา 10 สัปดาห์  จำนวน 20 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ชุดการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (X)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    ร้อยละความก้าวหน้า (D%)  และทดสอบค่าที (t - test)

ผลการศึกษา

                1.  ชุดการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.95/86.48  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  80 / 80

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยชุดการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย  สูงกว่า   ก่อนเรียน  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และมีความก้าวหน้าโดยรวม  ร้อยละ 39.73  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  (ร้อยละ 25)

                3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

Tags :

view