สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน ในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ประกาศรายชื่อ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียน

ในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2560 

ตัวจริงจำนวน 252 คน และตัวสำรองจำนวน 84 คน

------------------------------------------------------------

ขั้นตอน


1. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามลำดับประกาศลำดับที่ 1-252 ดำเนินการดังนี้
          1.แจ้งความจำนงเข้าเรียนต่อตามโปรแกรมการเรียน วันที่ 31 มีนาคม 2560 
          2. รายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2560 
          3.ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 20 เมษายน 2560 
          4. มอบตัว วันที่ 20 เมษายน 2560 

***** หากนักเรียนคนใดไม่มาดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 


2.นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองจะมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

       เมื่อนักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ 
ลำดับที่ 1-252 สละสิทธิ์การเข้าเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียนมารายงานตัว เพื่อเข้าเรียน

โดยเรียงลำดับรายชื่อ 

ตามประกาศต่อไปนี้  (ขยายภาพ หรือ download ให้ชัดเจน)

      

 

Tags :

view