สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
25 September, 2017 - 11:51. 
       พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                         เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
» อ่านต่อ
 
การลงคะแนนแแกเสียงประชามติ
08 July, 2016 - 09:16. 


                                                                                                                                 
                                    หากต้องการขยายรูป ให้ คลิ๊ก  ที่รูป พร้อม กด Ctrl  แล้วใช้เมาส์ ขยายภาพ                                                              

                                                     

 
การลงคะแนนแแกเสียงประชามติ
08 July, 2016 - 09:16. 


                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                     

 
แบบทดสอบความพร้อม O-net
27 January, 2015 - 11:33. 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ  O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี :เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
» อ่านต่อ | 2 ความคิดเห็น »
 
ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
26 August, 2014 - 20:01. 
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในทุก ๆ สาขาวิชา ดังนั้นโครงงานคอมพิวเตอร์จึงมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ทั้งในลักษณะของเนื้อหา กิจกรรมและลักษณะของประโยชน์หรือผลงาที่ได้ ซึ่งอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 ประเภท คือ1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational M
» อ่านต่อ
 
แนวทางการเขียนโครงงาน / by T.chayanis
26 August, 2014 - 20:00. 
แนวทางการเขียนโครงงาน แนวทางการเขียนส่วนหน้า ปก ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และข้อความอื่นๆเช่น หน่วยงานของผู้วิจัย ปีที่ทำวิจัย บทคัดย่อ เป็นส่วนที่สรุปย่อเรื่องราวทั้งหมดของงานวิจัย สิ่งสำคัญที่ควรนำเสนอได้แก่ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัยและผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ เป็น
» อ่านต่อ
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ by T.Chayanis
26 August, 2014 - 19:58. 
แนวทางการเขียนโครงงาน บทที่1-5 บทที่ 1 บทนำ 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา (สภาพปัจจุบัน เป็นการบรรยายสภาพทั่วไปของสิ่งที่สนใจจะศึกษา) (ปัญหา เป็นการบรรยายปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา) (สาเหตุของปัญหา เป็นการบรรยายถึงสาเหตุที่นำมาซึ่งปัญหาของของสิ่งที่สนใจจะศึกษา ) (แนวทางแก้ไขปัญหา เป็นการบ
» อ่านต่อ
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภััย
16 August, 2014 - 21:07. 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภััย (Make IT Safe)
» อ่านต่อ | แสดงความคิดเห็น
 
วันที่ 2 ของการเข้าค่ายรวมวิทยาศาตร์เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ ...กินข้าวเช้าเตรียมพลังงานเพื่อไปเดินป่าเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในป่า...
03 June, 2014 - 21:13. 

วันที่ 2  ของการเข้าค่ายรวมวิทยาศาตร์เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
...กินข้าวเช้าเตรียมพลังงานเพื่อไปเดินป่าเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในป่า...

คลิ๊ก

 
วันที่ 2 ของการเข้าค่ายรวมวิทยาศาตร์เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ ...กินข้าวเช้าเตรียมพลังงานเพื่อไปเดินป่าเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในป่า...
03 June, 2014 - 21:13. 

วันที่ 2  ของการเข้าค่ายรวมวิทยาศาตร์เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ
...กินข้าวเช้าเตรียมพลังงานเพื่อไปเดินป่าเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในป่า...

คลิ๊ก

 
1 2  next ›  last »
 หัวข้อย้อนหลัง
 
 Update
 
 หมวดหมู่
 
 ค้นหา

 
view