สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

1. กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ                                                                 ทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
  2. ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพของตนเอง
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  6. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
view