สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กลยุทธ์ของโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 

 แผนกลยุทธ์ที่  1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองโลก และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

 

แผนกลยุทธ์ที่  2. พัฒนาระบบบริหารเชิงคุณภาพ

2.1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล

2.2.ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2.3พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

2.4ส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

 

แผนกลยุทธ์ที่  3.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3.1.ส่งเสริมและพัฒนา ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

แผนกลยุทธ์ที่  4. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4.1.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้

4.2  ส่งเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

 

แผนกลยุทธ์ที่  5. เสริมสร้างสถานศึกษาให้มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

1.1      ส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

view