สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ฉบับลงวันที่ ๑๑ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

           มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

มีจำนวน ๔ มาตรฐาน คือ

               มาตรฐานที่ ๑คุณภาพของผู้เรียน

                   ๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                   ๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

               มาตรฐานที่ ๒กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

               มาตรฐานที่ ๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               มาตรฐานที่ ๔ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน

           ๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

               ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

               ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

               ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

               ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร

               ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

               ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน

           ๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

      ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม

อันดีของสังคม

               ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย

               ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย

               ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ ๒กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

      ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

               ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                   ๑) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

                   ๒) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

                   ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

                   ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

               ๓.การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

               ๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

               ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

               ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ ๔ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

      การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

view