สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  หลักปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดย

ปัจจุบัน ขณะที่ยังเป็นนักเรียน

- รู้จักพอประมาณในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

- ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่ตระหนี่ถี่เหนียว คือ สิ่งใดจำเป็นต้องซื้อก็ซื้อ สิ่งใดไม่จำเป็น เป็นสิ่งฟุ่มเฟื่อย ซื่อมาแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ก็อย่าซื่อ เวลาซื้อจึงควรมีสติ มีเหตุผล มีความรอบคอบในการซื้อของ ไม่หลงไปกับความอยากได้อย่างไม่มีเหตุผล

- รู้จักการอดออมนักเรียนอย่างเราจะได้ค่าใช้จ่ายประจำทุกๆสัปดาห์ และค่าใช้จ่ายของเราแต่ละวันจะมีแค่ค่าข้าว ขนม น้ำ และอุปกรณ์การเรียนการทำรายงาน เพราะฉะนั้นเราจะมีเงินเก็บเหลือ แทนที่เราจะนำไปเที่ยว หรือซื้อของฟุ่มเฟือยทั้งหมด การเก็บอาจจะไม่ต้องทั้งหมด คือ ใช้บ้างเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆ แต่เหลือเก็บไว้บ้าง

- ไม่อ่อนไหวอยากได้ในสิ่งรอบกายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเสื้อผ้า อุปกรณ์สื่อสาร

- อยู่บนทางสายกลางไม่ตระหนี่จนเกินงาม และไม่ใช้จ่ายเกินความจำเป็น

- ไม่ประมาทในการทำสิ่งต่างๆ คิดเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ก่อนเสมอ

 การทำแบบนี้จะถือเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองไปด้วยในตัวเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่ดีในอนาคตโดยเฉพาะการอดออม และการคิดก่อนใช้เงิน

ในอนาคตเมื่อทำงานแล้ว

      รู้จักพอประมาณในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

      - ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่ตระหนี่ถี่เหนียว คือ สิ่งใดจำเป็นต้องซื้อก็ซื้อ สิ่งใดไม่จำเป็น เป็นสิ่งฟุ่มเฟื่อยเกินไป ก็ไม่ซื้อ

      - รู้จักแบ่งเงิน ประมาณการในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีน้อยก็อย่าใช้เกินตัว ถึงมีเยอะก็ควรเก็บไว้ยามจำเป็น

      - รู้จักอดออม และอาจนำเงินไปฝากธนาคารเพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยเป็นการต่อยอดเงินที่มีอยู่ 

      - อาจนำเงินออมไปลงทุนสร้างธุรกิจเพื่อต่อยอดเงินที่มีอยู่ ทั้งนี้ต้องศึกษาดีๆ และอยู่ในความไม่ประมาทและพอประมาณ

      - ไม่ประมาทถึงแม้จะมีเงินมากมายแค่ไหนก็ตาม เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้าง 

      - ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไม่โลภมากอยากได้ทุกสิ่ง

      - ห้ามใช้จ่ายเกินตัวจนเป็นหนี้เด็ดขาด ไม่หลงไปกับวัตถุสิ่งของต่างๆ

    

ถ้าทุกคนทำได้แบบนี้ชีวิตเราคงมีสุขขึ้นไม่น้อย การมีความพอเพียงในชีวิตจะช่วยให้เราอยู่อย่างเป็นสุข โดยเฉพาะในโลกปัจจุบัน ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เต็มไปด้วยสิ่งล่อใจมากมาย ก่อนจากกันฉันก็มีวีดิโอมาฝากอีกเรื่องหนึ่ง เป็นวีดิโอที่น่าสนใจมากๆอีกเหมือนกัน หวังว่าทุกคนจะได้อะไรดีๆจากมันไปบ้าง และเกิดแรงบันดาลใจในการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  

วิดีโอ YouTubeขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E  0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87

http://www.prdnorth.in.th/The_King/justeconomic.php

http://oae.go.th/ewt_news.php?nid=6582&filename=index

view