สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์   |   พันธกิจ ( Mission ) | คำปฏิญาณ | คติพจน์ | คำขวัญ |  วัตถุประสงค์   | เพลง บ.พ.


กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Girl Guides)

              กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมอาสาสมัครสำหรับเด็กผู้หญิงและสตรีที่สนใจ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ วรรณะ และศาสนา
เป็นกิจกรรมสำหรับฝึกเยาวสตรีให้เป็นผู้หญิงที่เก่ง ดี และมีประโยชน์ต่อสังคม

ตามหลักการที่ Lord Baden Powell ผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้กำหนดไว้
ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ และทำให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุด ในการเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามพันธกิจของกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้รับเลือกให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพึ้นฐานพุทธศักราช 2544 ปัจจุบัน กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีสมาชิกกว่า 1 ล้านคน ทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งสมาชิกนอกโรงเรียนและสมาชิกที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆ 
สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ The Girl Guide Association of Thailand Under The Patronage of Her Majesty The Queen (GGAT) เป็นองค์กรเอกชนที่ทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กผู้หญิงและเยาวสตรีให้เป็นผู้ที่เก่ง ดี และมีประโยชน์ต่อสังคม สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ เป็นองค์กรสมาชิกขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) ซึ่งเป็นองค์กรสตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีสมาชิกทั่วโลก 144 ประเทศ และมีสมาชิกกว่า 10 ล้านคน
คำว่า "บำเพ็ญประโยชน์" หมายความว่า "ผู้ที่ฝึกฝนตนเองให้พร้อมที่จะนำและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ" มาจากภาษาอังกฤษว่า "GUIDE" แปลว่าผู้นำทาง หมายถึงผู้ที่ฝึกตนเองให้พร้อมที่จะช่วยเหลือคนเดินทาง โดยการฝึกทักษะต่างๆ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม

พันธกิจ ( Mission )

คือ  ทำให้เด็กหญิงและเยาวสตรีสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้สูงสุด ในการเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก
 

คำปฏิญาณ

   1. ทำให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
   2. ซื่อสัตย์
   3. ทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
   4. เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่เป็นน้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ
   5. สุภาพอ่อนน้อม
   6. เมตตากรุณาต่อสัตว์
   7. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง
   8. อดทนต่อความยากลำบากด้วยใจร่างเริง
   9. มัธยัสถ์
  10. สุจริตพร้อมกาย วาจา ใจ

คติพจน์

เตรียมพร้อมเสมอ

คำขวัญ

"ทำความดี อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง"

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

  1 เพื่อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรี มีอุปนิสัยทีดีตามแนวทางของคำปฏิญาณและกฎ
   2 เพื่อเตรียมเด็กหญิงและเยาวสตรีให้มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต
   3 เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตร
   4 เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีได้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
เพลง บ.พ กดได้เลยค่ะสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
The Girl Guides Association Of Thailand Under The Royal Patronage Of Her Majesty The Queen                        

view