สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตารางการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

งานกิจกรรมลูกเสือ

/ เนตรนารี

รายการที่ส่ง

หมายเหตุ

1.รายงานการสอนลูกเสือ( แฟ้มลูกเสือ)

กองละ 1 แฟ้ม

2.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม (20 ช.ม.)

 เช็คตั้งแต่ชั่วโมงที่ 1 คือวันที่ 7พ.ย.61 และชั่วโมงที่ 20 คือวันที่ 27 ก.พ.62

งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม (20 ช.ม.)

 เช็คตั้งแต่ชั่วโมงที่ 1 คือวันที่ 7พ.ย.61 และชั่วโมงที่ 20 คือวันที่ 27 ก.พ.62

งานกิจกรรมชุมนุม/ชมรม

1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

   ใช้ 20 ชั่วโมง สำหรับ ม.ต้น

   ใช้ 30 ชั่วโมง สำหรับ ม.ปลาย

 เช็คตั้งแต่ชั่วโมงที่ 1 คือวันที่ 1 พ.ย.61 และชั่วโมงที่ 20หรือ ชั่วโมงที่ 30 (ม.ปลาย) คือวันที่ 28  ก.พ.62

(ให้ครูเพิ่มบางวันเป็น 2 ชั่วโมง)

ครูตัดสินผลในระบบพร้อมบันทึกข้อมูลด้วย

พริ้นส่ง

2. รายงานสรุป 1 เล่ม

ฟอร์มอยู่ในเว็ปไซด์ รร.

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

1.รายงานสรุป 1 เล่ม

** ม.ต้น  5ชั่วโมง

** ม.ปลาย 12 ชั่วโมง(ยกเว้น ม.6 ไม่ต้องทำ)

ฟอร์มอยู่ในเว็ปไซด์ รร.

 

****การส่งงาน  รับงานจากครูเท่านั้นนะคะ  ไม่รับงานจากนักเรียนกรุณาลงชื่อส่งด้วยค่ะ

กำหนดส่งงานระหว่างวันที่ 15 – 20  กุมภาพันธ์  2562ณ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือคะ

 

view