สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิสัยทัศน์โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร พ.ศ. 2559 – 2561

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

view