สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิสัยทัศน์โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร พ.ศ. 2562 – 2564

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนพิชัยรัตนาคารมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลกด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

เป้าประสงค์

 

ตัวชี้วัด

 

ค่าเป้าหมาย

 

กลยุทธ์

62

63

64

ยุทธศาสตร์ที่1

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

 

โรงเรียนพิชัยรัตนาคารพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางด้านความคิด 

 

1.ร้อยละความสามารถของนักเรียนในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

2.ร้อยละความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

3.ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

4.ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6.ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และจิตคติที่ดีต่องานอาชีพ

7.ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

8.ระดับความภูมิใจของนักเรียนที่มีต่อท้องถิ่นและความเป็นไทย

9.ร้อยละของนักเรียนที่ให้การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

10.ร้อยละของนักเรียนที่สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี

 

 

95

 

 

90

 

80

 

90

 

90

 

90

 

95

 

90

95

 96

 

 

96

 

 

93

 

81

 

91

 

91

 

93

 

96

 

93

96

97

 

 

97

 

 

95

 

82

 

92

 

92

 

95

 

97

 

95

97

98

 

1.       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา

----------------------------------------------------------

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

เป้าประสงค์

 

ตัวชี้วัด

 

ค่าเป้าหมาย

 

กลยุทธ์

62

63

64

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 

โรงเรียนพิชัยรัตนาคารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 

 

1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

2.มีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3.มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

4.ร้อยละของของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

5.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

6.ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

7. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

 100

 

90

100

95

 

90

 

95


90

 

100

 

91

100

96

 

91

 

96


91

 

100

 

92

100

97

 

92

 

97


92

 

1.       พัฒนากระบวนการบริหารด้วยระบบคุณภาพเพื่อให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

เป้าประสงค์

 

ตัวชี้วัด

 

ค่าเป้าหมาย

 

กลยุทธ์

62

63

64

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพิชัยรัตนาคารเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

2. ร้อยละของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

90

 

 

95

 

 91

 

 

96

 

 92

 

 

97

 

3. พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ 

 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้

 1.มีการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

2.มีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้

90

 

90

   93

 

92

 95

 

93

 4.ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้

 
....

view