สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งบประมาณปี 2562-2564 

พันธกิจ

  1. มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นพลโลก และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
  3. พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 

อัตลักษณ์

ความรู้ดี  มีคุณธรรม

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น  เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี 2559-2561

พันธกิจ

  1. มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นพลโลก และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
  3. พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  5. ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 21

2. การบริหารจัดการมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานสากลโดยมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

4. โรงเรียนมีการจัดระบบแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างมีคุณภาพ พร้อมใช้ในการจัดการเรียนรู้

5. สถานศึกษามีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

view