สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


           คณะผู้บริหารโรงเรียน

              นางสาวจรีรัตน์ พิชัยภาพ           รักษาการแทนผู้อำนวยการ
              นางสาวจันจิรา เทพมณฑา         รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
              นายวันชัย  ภู่ทอง                 รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
                      นางสาวพัดชา  ช่วยปลอด                รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

                                               **************************

view