สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รางวัลที่ภาคภูมิ


รางวัลที่ภาคภูมิใจ ปี 53

  • รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS)โรงเรียนมาตรฐานสากล
  • โรงเรียนต้นแบบถนนปลอดภัยในสถานศึกษา รางวัลโล่เกียรติคุณ ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาดีเด่น อันดับ 3 ระดับประเทศ
  • ตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดโครงการ To Be Number One Idol

 

รางวัลบุคคล

นางสาวบุญสิตา   คงอรรถการ

รางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปี 2553

เงินทุนสนับสนุนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระยะยาว รุุ่นที่ 12 จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นางสาวปริญาพัชร มากสมบูรณ์

รางวัลเยาวชนดีเด่น แห่งชาติ

นางสาววามิณี นิรามิษ

ผ่านการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น รอบที่ 1 ปี 53

นางสาวเรวดี     แซ่อิ๋ว

ยุวชนประชาธิปไตย รุ่น 2/53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลที่ภาคภูมิใจ ปี 54

โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างปี 2549 – ปัจจุบัน

รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน

นางสาวธัญญา อนุวัตรยรรยง

ยุวชนประชาธิปไตย ปี 2/54

นายกรกฎ             เฮ่าหนู

ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอมสตาร์ รุ่นที่ 3/2555

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา สาขา การประยุกต์ใช้โปรแกรม
Microsoft Office 2003

นายเสฎฐวุฒิ เศรษฐยุกานนท์

 ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย 3) สาขาฟิสิกส์

นายวสุ สุขสุวรรณ

ยุวชนประชาธิปไตย ปี 2/54

รับพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเสฎฐวุฒิ เศรษฐยุกานนท์

 ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย 3) สาขาฟิสิกส์

นายจัตุรงค์ ยิ่งเมือง

 ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย 2) สาขาเคมี

นายวรภพ จันทร์บูรณะศิริ

ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย 1) สาขาฟิสิกส์

 


view