สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลงานดีเด่นโรงเรียน ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่

รายการการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

อาจารย์ที่รับผิดชอบ

1.

การทำกระทงใหญ่ร่วมกับ จ.ระนอง งานลอยกระทง

คณะนักเรียน ม.4

จ.ระนอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

จ.ระนอง

อ.พวงทิพ ปาณะศรีและคณะครู

2.

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3

ด.ช.วีรกานต์ เกษมวราภรณ์

ด.ช.ฉัตรฆริณ มาลัย

จ.ระนอง

เหรียญทอง ชนะเลิศ

ส พ ม.14 จ.ระนอง

อ.ชญานิศ

ฟูประทีปศิริ

/

อ.อภิพัฒน์

เพชร์ทอง

 

2.

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3

ด.ช.วีรกานต์ เกษมวราภรณ์

ด.ช.ฉัตรฆริณ มาลัย

ภาคใต้

 เข้าร่วม

ส พ ม.

ภาคใต้

3.

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6

นายคุณานนท์ แก้วอุทัย

นายธนดล ณะเสน

จ.ระนอง

เหรียญทอง ชนะเลิศ

ส พ ม.14 จ.ระนอง

4.

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6

ด.ช.วีรกานต์ เกษมวราภรณ์

ด.ช.ฉัตรฆริณ มาลัย

ภาคใต้

เหรียญทองแดง

ส พ ม.

ภาคใต้

5.

การสร้าง webpage ประเภท web editor  ม.1-ม.3

ด.ช.ศิวัช วัดกิจเจริญ

ด.ช.พีระพัชร จักรวาลธนารักษ์

จ.ระนอง

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ส พ ม.14 จ.ระนอง

6.

การสร้าง webpage ประเภท web editor  ม.4-6

นายณัฐดนัย แสงพยับ

นายจิตติภัทร คงแก้ว

จ.ระนอง

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ส พ ม.14 จ.ระนอง

อาจารย์ที่รับผิดชอบ

7.

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ด.ช. ปิยพัทธ สกุลลิ้มสุวรรณ

ด.ญ.อธิตา แซ่อึ้ง

จ.ระนอง

เหรียญทอง ชนะเลิศ

ส พ ม.14 จ.ระนอง

นางสาวช่อเพชร

พฤกษ์วรุณ/

นางสาวศุลีพร

 อยู่ประสิทร์

8.

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ด.ช. ปิยพัทธ สกุลลิ้มสุวรรณ

ด.ญ.อธิตา แซ่อึ้ง

ภาคใต้

 เข้าร่วม

ส พ ม.

ภาคใต้

9.

 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

น.ส. อมลณัฐ  ธรรมชาดาตระกูล

น.ส  เจนจิรา  พรหมมา

จ.ระนอง

เหรียญทอง ชนะเลิศ

ส พ ม.14 จ.ระนอง

10.

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

น.ส. อมลณัฐ  ธรรมชาดาตระกูล

น.ส  เจนจิรา  พรหมมา

ภาคใต้

 เข้าร่วม

ส พ ม.

ภาคใต้

11.

การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์

ระดับชั้น ม.4-6

นายพงศกร จุลสวัสดิ์

นายนันธวรรฒ  รักญาติ

จ.ระนอง

เหรียญเงิน

ส พ ม.14 จ.ระนอง

12.

การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ด.ญ. ศิริวรรณ    พลสินธุ์
ด.ญ.ณัฏฐนิชา    สายสมุทร
 ด.ช.ฟารุก    สอาดวงศ์

จ.ระนอง

เหรียญทอง ชนะเลิศ

ส พ ม.14 จ.ระนอง

นางพวงทิพ ปาณะศรี/นางสาวอรัญญา

 ไกลวัลวณิช

13.

การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ด.ญ. ศิริวรรณ    พลสินธุ์
ด.ญ.ณัฏฐนิชา    สายสมุทร
 ด.ช.ฟารุก    สอาดวงศ์

ภาคใต้

เหรียญทอง

ส พ ม.

ภาคใต้

ที่

รายการการแข่งขัน

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

อาจารย์ที่รับผิดชอบ

14

การแข่งขันจัดสวนถาดชื้นระดับ ม.ต้น ครับ

ด.ญ.พิชาดา ค้าวัตถุ

ด.ญ.สันต์หทัย  จันทร์ประดิษฐ์

ด.ญ.สุธิดา โพธิ์สาร

 

จ.ระนอง

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ส พ ม.14 จ.ระนอง

นายอรรถวิทย์ สดุดี

 

 รายงาน :: ชญานิศ 

view