สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รูปแบบของ O-net ที่ไม่สอบ

มติที่ประชุม วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

รูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 1. สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้

  ได้แก่ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ และ

           กลุ่มสาระการเรียน รู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

            ตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ในลักษณะของการวัดและประเมินในชั้นเรียน (Classroom Assessment) ตามปกติ


2. การประเมินใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว ต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทั้ง

      การประเมินความรู้ (Knowledge Assessment)

       การประเมินทักษะกระบวนการ (Process-skill Assessment)

        การประเมิน คุณลักษณะ (Attribute Assessment)

     ตามพฤติกรรมที่ระบุไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและกระบวนการของ นักเรียนเป็นหลัก

     ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญกับการประเมินภาคปฏิบัติ(Performance Assessment) เป็น อันดับแรก


3. การประเมินใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวจะต้องแบ่งคะแนนในการประเมินความรู้ การประเมินทักษะกระบวนการ และการประเมินคุณลักษณะให้สอดคล้องกับลักษณะของธรรมชาติวิชาตลอด ภาคเรียนหรือปีการศึกษา  


4. การประเมินใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวต้องการด าเนินงานในลักษณะของการประเมินตาม

         สภาพจริง (Authentic Assessment) โดยเป็นการมอบหมายให้ผู้เรียนทำโครงงาน (Project)  ภารกิจงานหรือ ชิ้นงาน(Task) ทั้งงานกลุ่มและบุคคล และให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ ที่ระบุไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการให้สามารถ ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ประชุมชี้แจงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการด าเนินงานประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

2. จัดส่งคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนในสังกัด

3. ตรวจเยี่ยม ก ากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท า การทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและสาธารณชน


ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. ประชุมชี้แจงสถานศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการด าเนินงานประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

2. ช่วยเหลือสนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบในการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อบรมเชิง ปฏิบัติการ ชี้แจงให้ความรู้ ท าเอกสารสื่อนิเทศ ฯลฯ

4. นิเทศ ก ากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท า การทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังกล่าว ระดับสถานศึกษา

1. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ

2. ก าหนดกรอบหรือแผนงานในการประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ ตลอดปี การศึกษา ซึ่งได้แก่ โครงงานหรือชิ้นงาน มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องการวัด ระยะเวลาในการประเมิน วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เป็นต้น

3. ก ำหนดโครงงาน (Project) ภารกิจงานหรือชิ้นงาน (Task) ที่ใช้เป็นสถานการณ์ส าหรับการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนที่สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียน ให้ เหมือนกันทั้งหมดทุกห้องในแต่ละระดับชั้นของสถานศึกษา โดยทุกโครงงานหรือชิ้นงาน จะต้องเอื้อให้เด็ก แสดงพฤติกรรมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียนอย่างครบถ้วน

4. สร้างเครื่องมือประเมินภาคความรู้ ซึ่งได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ เครื่องมือประเมิน ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ แบบตรวจสอบกระบวนการท างาน แบบประเมินผลงาน ฯลฯ และเครื่องมือประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวัดเจตคติหรือทัศนคติ ฯลฯ

5. กำรประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามก าหนดการที่วางแผน อย่างเคร่งครัด

6. ก ากับและติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละห้องเรียนให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มายังเขตพื้นที่การศึกษา

 ppt : Performance Assessment  ->   Click to download file.

pdf: คู่มือการทำเครื่องมือ PA assessment -> :เอกสาร 

           

Tags :

view