สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศรับสมัครร้านค้าอาหารในโรงอาหารโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 2562 (กรณีแม่ค้าเดิม)

ประกาศรับสมัครร้านขายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน (กรณีร้านค้าเดิม)

* หากท่านประสงค์จะสมัครขอให้ท่านมารับเอกสารประกาศการรับสมัคร   ระเบียบโรงอาหาร พร้อมใบสมัคร รายละเอียดอย่างชัดเจน

       ที่ห้องพัสดุ/ห้องการเงิน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ.เมือง จ.ระนอง        ในวันที่     ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๖๒       *เวลาราชการ*

- -มายื่นเอกสารพร้อมประชุม                                                             ในวันที่          ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒      ๐๙.๐๐ น. ห้องเพชรพิชัย


                                                                                                                                                              งานโภชนาการ

Tags :

view